כאשר מופיע חריר בדפי כתב היד המקורי הוא משוחזר בדיוק רב בפקסימיליה.