מידע מופיע באתר אינטרנט זה הוא מעוגן בזכות יוצרים ל- Facsimile Editions בע"מ. אין להעתיק את תוכן האתר ללא רישיון מהבעלים.

נעשה כל מאמץ על ידי Facsimile Editions בע"מ להבטיח שהמידע מאתר הוא מדויק אך איננו יכולים לקבל אחריות על כל חסרון שגיאה או השמטה כלשהיא.

המשתמשים מורשים להעתיק חלק מהמידע לשימושם האישי בלבד. המשתמשים מתחייבים שלא לפרסם מחדש חלק כלשהוא מהמידע או באתר אינטרנט אחר, או בכל אמצעי פרסום אחר כגון הדפסה, פרסום אלקטרוני או אחר, או להשתמש בחומר לצורך פרסום או שרות חינוכי ללא אישור מקדים בכתב של Facsimile Editions בע"מ.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף או רישיון לפרסום מחדש של חומר כלשהוא באתר, אנא צור איתנו קשר. במדה ומוענק לך רישיון להשתמש בחומר אתה תצטרך לעקוב לנהוג לפי מספר קווים מנחים פשוטים בהצגת המידע המועתק. יש לצרף הודעת הכרה של המקור כאשר חומר המעוגן בזכות יוצרים של Facsimile Editions מועתק או משמש לפרסום כלשהוא.