צילום מקרוב של קצותיהם הבלתי אחידים של דפי הפקסימיליה. דפים אלו מתאימים בדיוק לצורת וגודל הדפים בכתב היד המקורי.